Ny sotning/brandskyddskontrollstaxa i Gagnefs kommun

Sotningstaxor i Gagnefs kommun


Priser för sotning och brandskyddskontroll

Den nya taxan består av fyra delar:
1.Grundavgift för att täcka kostnader för framkörning/förflyttning och administration
2.Utförandeavgift för att täcka kostnader för arbete i och kring hus med eldstäder eller byggnader med imkanaler
3.Övriga eventuellt tillkommande avgifter för att kompensera för extra tidskrävande, svårplanerade eller kostsamma arbeten samt särskilt materielbehov m.m.
4.Extra-avgift orsakad av att tillträde ej lämnats eller arbetet har avbrutits p g a bristande takskydd vid aviserad tid.

Taxorna har utformats för att vara så lika som möjligt mellan kommunerna, men på grund av geografiska skillnader och befolkningstäthet så skiljer sig grundavgiften åt mellan kommunerna.

Avgifter i den beslutade taxan kan vara fasta eller tidsberoende.
•Avgifter utöver de i den beslutade taxan får ej faktureras för utförande av lagstadgad brandskyddskontroll eller sotning.
•Avgifter som kan faktureras enligt den beslutade taxan ska också faktureras såvida inte särskilda skäl finns
•Tid och taxa är i utgångspunkt dimensionerat för en person. Om flera tekniker/sotare är nödvändigt får avgift tas för motsvarande antal.
•Fakturering ska som huvudregel ske till fastighetsägare, därav finns begreppet fastighet i taxan.

Mer info finns på Räddningstjänsten Dala Mitts hemsida http://www.dalamitt.se/se/sotning-och-brandskyddskontroll/sotningstaxor__896